NEOLİBERALİZM + VUCA = PREKARYA

Son yıllarda, dünya ekonomisindeki ve toplumsal yapılarındaki değişiklikler, iş dünyasını ve iş gücünü derinden etkiledi. Bu değişiklikler, iki önemli kavram etrafında şekillendi: neoliberalizm ve VUCA. Bu iki kavramın birleşimi ise prekarya adı verilen yeni bir sınıfın ortaya çıkmasına neden oldu. Peki neoliberalizm ve VUCA’nın prekaryayı nasıl şekillendirdi?

Neoliberalizm: Piyasanın Hakimiyeti

Neoliberalizm, 20. yüzyılın sonlarından itibaren dünya ekonomisinde belirgin bir şekilde etkisini gösteren bir ekonomik ve politik ideolojidir. Bu ideoloji, serbest piyasa ekonomisinin ve özel sektörün devlet müdahalesi olmaksızın çalışması gerektiğini savunur. Neoliberal politikaların temel özellikleri arasında özelleştirme, deregülasyon, serbest ticaret anlaşmaları ve sosyal harcamaların azaltılması bulunur. Bu politikaların amacı, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve piyasa verimliliğini artırmaktır.

Ancak, neoliberal politikaların uygulanması, iş gücü piyasasında bazı olumsuz sonuçlara yol açtı. İş güvencesinin azalması, sendikaların zayıflaması ve sosyal hakların gerilemesi, işçilerin ekonomik ve sosyal açıdan daha kırılgan hale gelmesine neden oldu. Bu durum, özellikle düşük vasıflı işçilerin ve geçici işlerde çalışanların sayısının artmasıyla sonuçlandı. Böylece, prekarya adı verilen yeni bir işçi sınıfı ortaya çıktı.

VUCA Dünyası: Belirsizlik ve Değişkenlik

VUCA, İngilizce Volatility (Değişkenlik), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık) ve Ambiguity (Belirsizlik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kavram, iş dünyasının ve küresel ekonominin giderek daha karmaşık, belirsiz ve değişken hale geldiğini ifade eder. VUCA dünyasında, şirketler ve bireyler, hızla değişen pazar koşulları, teknolojik yenilikler ve jeopolitik belirsizliklerle başa çıkmak zorundadır.

VUCA dünyası, iş gücü piyasasında da önemli değişikliklere yol açtı. İşverenler, değişken pazar koşullarına hızlıca adapte olabilmek için esnek çalışma modellerine yöneldi. Bu durum, geçici ve yarı zamanlı işlerin artmasına ve iş güvencesinin azalmasına neden oldu. Aynı zamanda, işçilerin sürekli olarak yeni beceriler öğrenmesi ve kendini geliştirmesi gerektiği bir ortam yarattı.

Prekarya: Yeni İşçi Sınıfı

Neoliberalizm ve VUCA dünyasının birleşimi, prekarya adı verilen yeni bir işçi sınıfının doğmasına neden oldu. Prekarya, iş güvencesi olmayan, düşük ücretli ve genellikle geçici işlerde çalışan bireyleri ifade eder. Bu işçiler, ekonomik belirsizlikler ve sosyal güvencesizlikler nedeniyle sürekli bir kaygı içinde yaşarlar.

Prekaryanın temel özellikleri arasında şunlar bulunur:

  • Düşük Ücretler: Prekarya üyeleri genellikle düşük ücretli işlerde çalışırlar ve ekonomik olarak kırılgan bir durumdadırlar.
  • İş Güvencesizliği: Geçici ve yarı zamanlı işler, prekaryanın iş güvencesi olmadan çalışmasına neden olur.
  • Sosyal Güvencesizlik: Sağlık sigortası, emeklilik gibi sosyal haklardan yoksun olan prekarya üyeleri, geleceğe dair belirsizlik yaşarlar.
  • Eğitim ve Beceriler: Prekarya, sürekli olarak yeni beceriler öğrenmek ve kendini geliştirmek zorundadır, ancak bu süreç genellikle zorlu ve stresli olabilir.

Prekaryanın Sosyal ve Ekonomik Etkileri

Prekaryanın ortaya çıkışı, sosyal ve ekonomik anlamda ciddi etkiler yaratmıştır. Ekonomik anlamda, prekarya üyelerinin düşük ücretli işler nedeniyle tüketim harcamaları sınırlıdır, bu da ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Sosyal anlamda ise, prekarya üyeleri, sürekli bir belirsizlik ve kaygı içinde yaşadıkları için psikolojik sorunlar yaşayabilirler.

Ayrıca, prekaryanın artışı, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine neden olabilir. İş güvencesi ve sosyal haklardan yoksun olan prekarya üyeleri, orta sınıfın altında bir yaşam standardına sahip olabilirler. Bu durum, toplumsal uyumu ve sosyal adaleti tehdit edebilir.

Çözüm Önerileri

Prekaryanın neden olduğu sorunlarla başa çıkmak için bazı çözüm önerileri sunulabilir:

  • Sosyal Güvenlik Ağlarının Güçlendirilmesi: Prekarya üyelerinin sosyal güvenlik haklarından yararlanmasını sağlamak, ekonomik ve sosyal güvencelerini artırabilir.
  • Eğitim ve Mesleki Gelişim: İşçilerin sürekli olarak yeni beceriler öğrenmesini ve kendini geliştirmesini destekleyen programlar, prekaryanın iş güvencesini artırabilir.
  • İş Güvencesinin Artırılması: Geçici ve yarı zamanlı işlerin yerine, daha kalıcı ve güvenli iş imkanlarının yaratılması, prekaryanın sorunlarını hafifletebilir.

Sonuç olarak, neoliberalizm ve VUCA dünyasının birleşimi, prekarya adı verilen yeni bir işçi sınıfının doğmasına neden olmuştur. Bu sınıfın ekonomik ve sosyal anlamda yaşadığı zorluklar, toplumun genel refahını tehdit edebilir. Bu nedenle, prekaryanın sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek, sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal yapı için önemlidir.

 

Bu yazı daha önce KOBİTEK‘de yayınlanmıştır.

 

#Neoliberalizm #VUCA #Prekarya #İşDünyası #Ekonomi #SosyalGüvence #İşGüvencesi #Geçiciİşler #DüşükÜcretler #İşçiSınıfı #ToplumsalEşitsizlik #EkonomikBüyüme #İşGücüPiyasası #SosyalAdalet #EğitimVeGelişim

Leave a Reply