VUCA – ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ – İNOVASYON DÖNGÜLERİ – EKONOMİK DÖNGÜLER

Günümüze damgasını vuran VUCA Dünyası son zamanlarda oldukça ilgimi çekiyor, VUCA dünyasında iş yaşamı, kişisel yaşam, kariyer yönetimi oldukça karmaşık. Bu karmaşıklığın anlamlandırılması için ivmesi sürekli artan değişimi çok iyi anlamak gerek.

Bu bağlamda da “İnovasyon Döngülerinin “Ekonomik Döngülerle” olan ilişkisi çok önemli.

Bu döngüler bugün konuştuğumuz “Endüstri Devrimlerinin” bir temeli aynı zamanda.

 

Kaynak: https://knowhow.distrelec.com/manufacturing/is-your-business-ready-for-industry-5-0/

İnovasyon Döngülerinin Tarihi

İnovasyon, ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücüdür. Peki ekonomide inovasyon nasıl gerçekleşir ve yayılır? Ve inovasyonun iş döngüleri ve sosyal değişim üzerindeki etkileri nelerdir

En etkili inovasyon teorilerinden biri, 1920’lerde ilk kez öneren Rus ekonomist Nikolai Kondratieff’ten sonra Kondratieff dalgaları olarak da bilinen uzun dalgalar kavramıdır. Bu teoriye göre, kapitalist ekonomiler, teknolojik atılımlar ve sosyal dönüşümler tarafından yönlendirilen 40 ila 60 yıl süren uzun vadeli patlama ve çöküş döngüleri yaşarlar.

Kondratieff Dalgası

Kondratieff, kapitalizmin hem zenginlik hem de sefalet, ilerleme ve kriz yaratan dinamik ve çelişkili bir sistem olduğunu savunan Karl Marx’ın çalışmalarından ilham aldı. Marx, işçilerin sömürülmesi ve sermayenin yoğunlaşması toplumsal huzursuzluğa ve devrime yol açacağından, kapitalizmin eninde sonunda kendi çelişkileri altında çökeceğine söylüyordu.

Ancak Kondratieff, kapitalizmin tarihinde daha karmaşık ve döngüsel bir yapı gördü. Sanayi Devrimi’nden bu yana, her biri birkaç on yıl süren ve farklı baskın endüstriler ve teknolojilerle işaretlenmiş birkaç ekonomik genişleme ve daralma dalgası olduğunu gözlemledi. 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar, Kondratieff’in geliştirdiği kavram bugüne kadar getirilirse, bu tür beş dalga tanımladı:

 • İlk dalga (1780-1830), buhar makinesinin icadına ve tekstil, demir ve su gücünün geliştirilmesine dayanıyordu.
 • İkinci dalga (1830-1880) demiryolları, çelik ve kömürün büyümesinden kaynaklandı.
 • Üçüncü dalga (1880-1930) elektrik, kimyasallar ve içten yanmalı motorların ortaya çıkmasıyla körüklendi.
 • Dördüncü dalgaya (1930-1970) otomobiller, petrokimya ve havacılık hakim oldu.
 • Beşinci dalga (1970’ten günümüze) bilgi teknolojisinin, dijital ağların ve yeni medyanın yükselişiyle ateşlendi.

 

Kaynak: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/kondratieff-wave/

 

Her dalga, iş döngüsünün farklı aşamalarına ve inovasyonun yayılmasına karşılık gelen dört aşamadan veya mevsimden oluşuyordu Kondratieff’e göre:

 • İlkbahar: Hızlı büyüme, artan karlar ve yeni teknolojilere ve endüstrilere artan yatırımlarla karakterize edilen bir genişleme ve enflasyon dönemi.
 • Yaz: Yeni teknolojiler ve endüstriler artan rekabet ve düzenlemelerle karşı karşıya kaldıkça, sosyal huzursuzluk, siyasi kargaşa ve finansal istikrarsızlığın damgasını vurduğu bir yavaşlama ve kriz dönemi.
 • Sonbahar: Yeni teknolojiler ve endüstriler olgunlaştıkça ve doygun hale geldikçe, düşük büyüme, azalan karlar ve azalan yatırımlarla karakterize edilen bir durgunluk ve deflasyon dönemi.
 • Kış: Ekonomik daralma, kitlesel işsizlik ve sosyal sıkıntının damgasını vurduğu, eski teknolojilerin ve endüstrilerin yok edildiği ve yenileriyle değiştirildiği bir depresyon ve toparlanma dönemi.

 

Kaynak: https://www.marketoracle.co.uk/Article56246.html

Kondratieff’in teorisi tartışmalı bir teoriydi, çünkü kapitalizmin dengeye yönelen istikrarlı ve kendi kendini düzenleyen bir sistem olduğunu varsayan zamanının ana akım ekonomik görüşlerine meydan okuyordu. Kondratieff’in teorisinin politik sonuçları da vardı, çünkü kapitalizmin çökmeye mahkûm olmadığını, aksine inovasyon yoluyla yenilenme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olduğunu öne sürüyordu. Kondratieff’in teorisi, onu ortodoks Marksist doktrinden bir sapma olarak gören Sovyet yetkilileri tarafından reddedildi. Kondratieff’in kendisi de 1938’de  tutuklanarak idam edildi.

Schumpeterci Bakış Açısı

Uzun dalgalar kavramı, inovasyon ve girişimcilik konusunda en etkili düşünürlerden biri olan Avusturyalı ekonomist Joseph Schumpeter tarafından yeniden canlandırıldı ve rafine edildi. Schumpeter de Marx’tan etkilendi, ancak “yaratıcı yıkım” süreci olarak gördüğü kapitalizme daha olumlu ve dinamik bir bakış açısı geliştirdi.

Schumpeter, inovasyonun kapitalizmin özü olduğunu, çünkü mevcut olanları bozan ve değiştiren yeni ürünler, süreçler, pazarlar ve örgütlenme biçimleri yarattığını savundu. İnovasyon, üretkenliği, verimliliği ve yaşam standartlarını artırdığı için ekonomik kalkınmanın da kaynağıydı. Bununla birlikte, inovasyon, inovasyonun hızına ve yönüne bağlı olarak refah ve depresyon dalgaları yarattığı için iş döngülerinin de nedeniydi.

Schumpeter, Kondratieff’in “uzun dönemli ekonomik evrim” olarak adlandırdığı uzun dalgalar teorisini benimsedi ve değiştirdi. Sanayi Devrimi’nden bu yana beş inovasyon dalgası olduğunu kabul etti, ancak girişimcilerin inovasyonun aracıları olarak rolünü vurguladı. Ayrıca iki tür inovasyon arasında ayrım yaptı: artımlı ve radikal. Artımlı inovasyon, ekonomik büyümeye katkıda bulunan ancak ekonominin yapısını değiştirmeyen mevcut ürün ve süreçlerin kademeli olarak iyileştirilmesiydi. Radikal yenilik, yeni endüstriler ve pazarlar yaratan ve ekonomiyi dönüştüren yeni ürün ve süreçlerin tanıtılmasıydı.

 

Kaynak: https://www.visualcapitalist.com/the-history-of-innovation-cycles/#google_vignette

Schumpeter, radikal inovasyonun, uzun ekonomik kalkınma dalgalarını tetikleyen kümelerde veya sürülerde meydana geldiğini savundu. İnovasyonun kümelenmesini açıklayan üç ana faktör belirledi:

 • Girişimcilerin yenilikçi girişimlerini finanse etmelerini sağlayan kredinin mevcudiyeti.
 • Farklı sektörler ve endüstriler arasında sinerji ve yayılma yaratan tamamlayıcı yeniliklerin varlığı.
 • İnovasyonun yayılmasını ve benimsenmesini kolaylaştıran veya engelleyen sosyal ve kurumsal çevrenin tepkisi.

Schumpeter ayrıca, uzun ekonomik kalkınma dalgalarının, toplumun değerlerini ve tutumlarını etkiledikleri için kültürel ve politik bir boyutu olduğunu savundu. Kapitalizmin sadece ekonomik bir sistem değil, aynı zamanda bireyciliği, rasyonelliği ve yaratıcılığı besleyen bir medeniyet olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte, yaratıcı yıkım süreci onu sürdüren sosyal uyumu, ahlaki normları ve girişimci ruhu aşındıracağından, kapitalizmin sonunda kendi temellerini baltalayacağından da korkuyordu. Kapitalizmin yerini devrimin değil, demokrasinin alacağını, kitlelerin daha fazla güvenlik ve eşitlik talep edeceğini, aydınların kapitalist sistemi eleştireceğini ve düzenleyeceğini öngördü.

Marksist Eleştiri

Uzun dalgalar kavramı, Kondratieff-Schumpeterci perspektifin varsayımlarına ve sonuçlarına meydan okuyan Marksist akademisyenler tarafından da eleştirildi ve yenilendi. Uzun dalgaların teknolojik yenilikler tarafından değil, sermaye birikimi ve sınıf mücadelesi dinamikleri tarafından yönlendirildiğini savundular. Ayrıca, uzun dalgaların döngüsel değil, her tarihsel çağın kendine özgü koşullarına ve çelişkilerine bağlı olarak tarihsel ve olumsal olduğunu savundular.

Uzun dalgaların en önde gelen Marksist eleştirmenlerinden biri, kapitalist gelişmenin kalıplarını ve krizlerini açıklamak için “mekansal düzeltme” kavramını geliştiren David Harvey’dir. Harvey, kapitalizmin doğası gereği istikrarsız olduğunu ve çok az kârlı çıkış peşinde koşan çok fazla sermaye olduğunda ortaya çıkan aşırı birikime eğilimli olduğunu savunuyor. Aşırı birikim, kapitalistleri sermayelerini yatırım yapmanın ve genişletmenin yeni yollarını aramaya zorlayan bir kârlılık krizine yol açar.

Harvey, kapitalistlerin aşırı birikimin üstesinden gelmek için kullandıkları ana stratejilerden birinin, yeni pazarlar açarak, yeni kaynakları sömürerek ve üretim ve tüketimlerini yeniden konumlandırarak faaliyetlerini mekansal olarak yeniden düzenlemek olduğunu savunur. Bu strateji, kârlılığı ve büyümeyi geçici olarak geri yükleyen, ancak aynı zamanda kapitalizmin çelişkilerini ve çatışmalarını yeni yerlerde ve biçimlerde yerinden eden ve yeniden üreten mekansal bir düzeltme yaratır. Harvey, kapitalizmin tarihinin, dünyanın coğrafyasını ve ekolojisini şekillendiren bir dizi mekansal düzeltme olarak anlaşılabileceğini savunuyor.

Harvey ayrıca, mekansal düzeltmelerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda devletin müdahalesini ve kültürün manipülasyonunu içerdikleri için politik ve ideolojik olduğunu savunuyor. Devletin, altyapı, sübvansiyonlar, politikalar ve güvenlik sağlayarak sermayenin mekansal yeniden örgütlenmesini kolaylaştırmada ve düzenlemede kilit bir rol oynadığını savunuyor. Ayrıca kültürün, kapitalist sistemi destekleyen veya ona direnen anlatılar, kimlikler ve değerler yaratarak sermayenin mekansal yeniden örgütlenmesini meşrulaştırmada ve buna itiraz etmede kilit bir rol oynadığını savunuyor.

Harvey, “neoliberalizm” olarak adlandırdığımız son dönem kapitalizmin mevcut aşamasının, piyasaların serbestleştirilmesini, kuralsızlaştırılmasını ve özelleştirilmesini, dünya ekonomisinin entegrasyonunu ve kutuplaşmasını ve finansallaşmanın yükselişini ve krizini içeren küresel bir mekansal düzeltme ile karakterize edildiğini savunuyor. Neoliberalizmin, toplumsal hareketler ve sivil toplumdan ilerici hükümetlere ve bölgesel bloklara kadar bir direniş ve alternatif dalgasını ateşleyen sosyal ve çevresel sorunların yanı sıra benzeri görülmemiş düzeyde zenginlik ve eşitsizlik yarattığını savunuyor.

Sonuç

Uzun dalgalar kavramı, inovasyon ve gelişimin tarihini ve geleceğini anlamak için yararlı bir araçtır. İnovasyonun doğrusal ve pürüzsüz bir süreç değil, hem yaratmayı hem de yıkımı, hem fırsatları hem de zorlukları, hem kazananları hem de kaybedenleri içeren karmaşık ve çalkantılı bir süreç olduğunu gösteriyor. Ayrıca, inovasyonun tarafsız ve teknik bir fenomen değil, farklı aktörlerin ve grupların çıkarlarını ve değerlerini yansıtan ve etkileyen sosyal ve politik bir fenomen olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda inovasyonun deterministik ve kaçınılmaz bir sonuç değil, bireylerin ve toplumların seçimlerine ve eylemlerine bağlı olan tarihsel ve olumsal bir olasılık olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar:

 

 • Kondratieff, N. (1935). The long waves in economic life. Review of Economic Statistics, 17(6), 105-115.
 • Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism and democracy. New York: Harper & Brothers.
 • Harvey, D. (2001). The spatial fix – Hegel, Marx, and modernity. In Spaces of capital: Towards a critical geography (pp. 284-314). New York: Routledge.
 • Visual Capitalist. (2021). Long waves: The history of innovation cycles. Retrieved from 5
 • Corporate Finance Institute. (2021). Kondratieff wave –

#EndüstriDevrimleri #İnovasyonDöngüleri #EkonomikDöngüler #KondratieffDalgaları #Schumpeter #KapitalizminDinamikleri #EkonomikTeoriler #VUCA #EndüstriDevrimleri #İnovasyonDöngüleri #EkonomikDöngüler #Karmaşıklık #Değişim #KondratieffDalgaları #TeknolojikAtılımlar #SosyalDönüşümler #Kapitalizm #İnovasyon #EkonomikBüyüme #Kalkınma #İşDöngüleri #SosyalDeğişim #SanayiDevrimi #BuharMakinesi #Tekstil #Demir #SuGücü #Demiryolları #Çelik #Kömür #Elektrik #Kimyasallar #İçtenYanmalıMotorlar #Otomobiller #Petrokimya #Havacılık #BilgiTeknolojisi #DijitalAğlar #YeniMedya

 

Leave a Reply